Compendium

Nummer Titel  
1a Broeders en zusters Beluister    
1b Bidden wij met geloof    
1c Laten wij roepen tot God    
1d God, wij roepen uit de diepte    
1e Kyrie eleison    
1f Kyrie eleison    
1g Om de mensen en de dieren    
1h Vredevorst kom tot ons    
2 Glorie de Eeuwige    
3a Alleluia — Bereidt de weg des Heren    
3b Alleluia — Ik verkondig u een blijde boodschap    
3c Barmhartig de Heer    
3d Lof en eer zij U    
3e Alleluia — Christus, ons Paaslam    
3f Alleluia — Verheugt u allen    
3g Alleluia — Kom, heilige Geest    
4a Alleluia — Ik ben het levende brood    
4b Alleluia — Ik ben de verrijzenis    
4c Alleluia — Ik ben de ware wijnstok    
4d Alleluia — Ik ben de weg    
4e Alleluia — Ik ben de goede herder    
4f Alleluia — Het woord is nabij    
4g Alleluia — Uw woord is een lamp    
4h Alleluia — Uw woorden, o Heer, zijn geest en leven    
4i Alleluia — Geprezen de Heer    
4j Alleluia — Maak ons hart ontvankelijk, Heer    
4k Alleluia — Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften    
5a Alleluia-refrein    
5b Alleluia-refrein    
5c Alleluia-refrein    
5d Alleluia-refrein    
5e Alleluia-refrein    
5f Alleluia-refrein    
5g Alleluia-refrein    
5h Alleluia-refrein    
6 Inleiding op het evangelie    
7a Gij hebt woorden van eeuwig leven    
7b Lof aan U    
7c Dat uw woorden in ons branden    
7d Uw woord is een lamp    
8a U komt de lof toe    
8b U komt de lof toe    
8c U komt de lof toe    
8d U komt de lof toe    
9a Ik geloof in één God    
9b Ik geloof in één God    
9c Ik geloof in God    
9d Ik geloof    
9e Ik geloof    
10a God, onze Heer    
10b Laat ons bidden    
10c Heer, onze Heer    
10d Heer, ontferm U    
10e Wij bidden U    
10f Wij bidden U    
10g Luister Heer    
10h Heer, wees ons genadig    
10i God, onze Vader    
10j Naar U verhef ik mijn handen    
11a Kom, o Heer    
11b God van liefde    
11c Luister, Heer, wees ons genadig    
11d God van leven en licht    
11e Zend uw Geest    
11f Kome over ons uw Geest    
12 Bij het begin van de prefatie Beluister    
13a Heilig, o God    
13b Heilig de God van alle leven    
13c Heilig, heilig    
14a Heer Jezus    
14b Heer Jezus    
14c Als wij dan eten van dit brood    
14d Als wij dan eten van dit brood    
14e Als wij dan eten van dit brood    
14f Redder van de wereld    
15a Doxologie    
15b Doxologie Beluister    
15c Dan zal er vreugde zijn    
21 Vredeswens    
22 Bij de zegen    
23 Zegen    
24a Bij de wegzending    
24b Bij de wegzending (paasweek)    
25a Gij opent mijn lippen    
25b God, kom mij te hulp    
25c Wees hier aanwezig    
25d Wij die U nooit hebben gezien    
25e Onze hulp in de naam van de Heer    
25f Die de morgen ontbood    
26a Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige    
26b Geprezen zijt Gij, Heer    
26c Lof en dank    
26d De Levende zegene u    
26e De Heer schenke ons zijn zegen    
26f Lof en heerlijkheid    
26g God heeft Hem hoog verheven    
26h De Heer zij jou tot zegen    
27a Hoop op de Heer    
27b Gij zijt het licht    
27c Wij hebben uw goedheid gezien    
27d Kind ons geboren    
27e Op U, mijn rots    
27f Geef mij een ander hart    
27g Gij leeft nu bij de Vader    
27h Kom met uw Geest    
27i Geest van vuur    
27j Geest van vuur (2)    
27k Vervul, o heil’ge Geest    
27L Vervul ons met uw kracht    
28a Wees mij genadig    
28b Heer, onze God    
28c Wij hebben nood    
28a God, wees ons barmhartig    
29a Niets gaat verloren    
29b Uw liefde is meer dan het leven    
29c Eeuwige Vader    
29d In uw handen, Heer    
30a God, U bent liefde    
30b Laudate Dominum    
30c Mijn ziel verstilt    
30d Gloria in excelsis Deo    
30e Christus is in ons de bron    
31 Kyriale de Sutter 1    
32 Kyriale de Sutter 2    
34 Kyriale van Eeckhout    
35 Kyriale François    
36 Kyriale Oosterhuis/Huijbers    
37 Kyriale Lerinckx    
38 Kyriale Philippeth    
39 Kyriale Schollaert 1    
40 Kyriale Schrooten    
41 Kyriale Schollaert 2    
42 Kyriale Van den Broeck    
43 Kyriale Vervenne    
44 Kyriale Weemaes    
45 Kyriale van der Putt    
101 Ruk open, Heer Beluister    
102 Heer, wij roepen om erbarmen Beluister    
103 Ik heb mijn hart tot U geheven    
104 Kom tot ons, de wereld wacht Beluister    
105 Omdat Hij niet ver wou zijn    
106 God zij geloofd uit alle macht Beluister    
107 Een stad van vrede zoeken wij Beluister    
108 Op een God die door de eeuwen Beluister    
109 Er komt gehoor voor onze nood    
110 Als groen dat in de wintertijd    
111 Geen kracht meer om te leven    
112 Kwam van Godswege    
113 Naar U gaat mijn verlangen, Heer 1    
114 Naar U gaat mijn verlangen, Heer 2    
115 De nacht loopt ten einde    
116 Als tussen licht en donker    
117 Verheft uw hart    
118 Houd mij in leven    
119 Verblijdt u in de Heer    
120 Gij zijt een mensenzoon    
121 O kom, o kom, Immanuel    
123 Nu daagt het in het oosten    
124 Bevrijd ons, Heer    
125 Zal er ooit een dag van vrede Beluister    
126 Als die koning zal verschijnen    
127 Licht in onze ogen    
128 Wij zingen door de tranen heen Beluister    
129 Wij wachten op de koning    
130 Tastend langs de wand Beluister    
131 Bode die zijn weg bereidde    
132 Gij zijt de wereld aangekondigd    
133 Gij die aangeroepen wordt Beluister    
134 Doorbreek de ban van ons gemis Beluister    
201 Nu zijt wellekome    
202 Fonteine, Moeder    
203 De mensen die gaan in het duister    
204 Al wie dolend in het donker    
205 Heden zal uw redder komen    
206 Komt ons in diepe nacht ter ore    
207 Voor kleine mensen    
208 Er is een roos ontsprongen    
209 Gods genade is verschenen    
210 Heer, hoe zijt Gij gekomen    
211 Wat werd verhoopt    
212 Uit uw hemel zonder grenzen    
213 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen    
214 Vanwaar zijt Gij gekomen Beluister    
215 Verschenen is de mildheid    
218 Komt allen tezamen    
219 Het volk dat wandelt in het duister Beluister    
220 Daar komt een schip geladen    
221 Eer zij God in onze dagen    
225 In den beginne was het woord    
227 In den beginne was het woord Beluister    
228 Als een ster in lichte luister Beluister    
229 Door het donker hier gekomen    
230 Gezegend Woord    
231 Een diepe nacht    
232 Van ver, van oudsher aangereikt    
233 Gods woord van het begin    
234 Toon ons uw Zoon als bron van licht Beluister    
235 Heeft Hij ons bidden opgevangen Beluister    
236 Hoe helder staat de morgenster    
301 Veel hoger dan Abraham klom Beluister    
302 Gij hebt met groot geduld Beluister    
303 Uit diepten van ellende    
304 Evenals een moede hinde    
306 Een mens te zijn op aarde    
309 Zo spreekt de Heer    
310 Uit angst en nood    
312 Die vroeg zijn aangeworven    
313 Uit de diepten roep ik U, Heer Beluister    
314 Uit diepten van ellende Beluister    
315 Wij roepen, Heer Beluister    
316 Barmhartige Heer    
317 Israël trok Egypte uit    
318 Onze hulp is de naam van de Heer    
319 De zonden zijn vergeven    
320 Erbarm U, God, en delg genadig    
322 Uit Oer is hij getogen Beluister    
323 Oud het leven dat wij leiden    
324 Waar is de plaats die vrede lacht?    
325 Die in de hoogte woont    
326 Het volk van de Heer    
327 Alles wat over ons geschreven is... veertig dagen Beluister    
328 Broeders die op uittocht    
329 Wij zoeken hier uw aangezicht (veertigdagentijd) Beluister    
330 Johannes doopt bij de Jordaan Beluister    
331 Jezus, diep in de woestijn Beluister    
351 De koning van de vrede Beluister    
352 Naam van Jezus die ten dode Beluister    
353 Met de boom des levens    
354 Eén is tot ons gezonden Beluister    
355 Wie zal voor God verschijnen Beluister    
356 Onze redding uit het kwade    
357 Van allen verlaten    
358 Samenzijn van ons begeren    
359 Toen Jezus in zijn uur gekomen was    
360 Christus heeft voor ons geleden    
361 Mijn volk, wat heb Ik u gedaan Beluister    
362 Aanbidt het kruis des Heren    
363 Dit is het kruis Beluister    
364 Jezus Christus is het beeld van God Beluister    
365 Glorie, lof en eer aan U Beluister    
366 Laat ons als weleer    
367 Wij roemen in ’t kruis Beluister    
368 God, mijn God Beluister    
369 Hoort en ziet het levend woord Beluister    
370 Alles wat over ons geschreven is...laatste dagen Beluister    
371 O hoofd, vol bloed en wonden    
372 Jezus, om uw lijden groot Beluister    
373 Mogen allen één zijn Beluister    
374 Gethsemane Beluister    
375 Nu valt de nacht    
376 Waarom ben ik verlaten    
377 Aan uw stam, o Kruis    
378 Stil ligt de tuin Beluister    
379 Door wat voor grote eenzaamheden    
380 Toen Jezus is zijn uur gekomen was    
381 In stille nacht Beluister    
382 De Zoon, die voor de eeuwen    
383 Met de tranen in de ogen    
401 Zingt Jubilate Beluister    
402 Zingt voor de Heer een nieuw gezang Beluister    
403 Gij zijt in glans verschenen    
404 Juicht Jahweh toe    
405 Christus is verrezen    
406 Kondig het aan: de Heer is verrezen Beluister    
407 In eigen kracht verrezen    
408 Naam van Jezus, nu verheven    
409 Kom, Schepper, Geest    
410 De Geest des Heren    
412 Al heeft Hij ons verlaten    
413 Dit is de dag    
414 De Heer is waarlijk opgestaan    
415 Looft God de Heer    
416 Nu moet gij allen vrolijk zijn    
418 Zingt voor de Heer van liefde en trouw    
419 Wat altijd is geweest    
420 Aan wat op aarde leeft    
421 Ik zing voor de Heer    
422 Kondigt het jubelend aan    
424 Lof zij God in de hoogste troon    
425 Nu triomfeert de Zoon van God    
426 De Heer is waarlijk opgestaan Beluister    
427 Laat groot en klein    
427 Laat groot en klein    
428 Ten hemel opgevaren is Beluister    
430 Nu bidden wij de heilige Geest Beluister    
431 Wat zijn de goede vruchten Beluister    
432 De wereld is gewonnen    
433 Geest van hierboven    
434 Laat juichen Beluister    
435 Zoals het licht ons verschijnt    
436 Gods adem die van boven kwam    
437 De koning van Egypteland    
438 Licht, ontloken aan het donker    
439 De Geest des Heren    
440 Tussen waken, tussen dromen    
441 Kom, laat ons Christus loven    
442 Staat op en weest niet bang    
443 Christus is uit de dood verrezen Beluister    
444 Gij volgt ons uit Jeruzalem    
445 Zingen zal dit huis    
446 Om Christus die verrezen is    
447 Geest van God, adem van leven    
448 Brandend van verlangen    
449 Gij hebt uw woord gestand gedaan    
450 Win onze harten voor uw Geest    
501 Nu looft en prijst mijn ziel de Heer    
502 Verkondig alle mensen    
503 Zingt een nieuw lied voor de Heer    
504 Wanneer ik door de velden ga    
505 Zoals een hert verlangt    
506 Mijn Herder zijt Gij    
507 Gij zijt een bron    
508 Die rechtens God gelijk    
509 Mens voor de mensen    
511 De Heer is koning    
512 Eert God die onze Vader is    
514 Zolang er mensen zijn op aarde    
516 Geef vrede    
518 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen    
519 Zingt een nieuw lied voor God de Here    
520 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven    
521 De Heer richt op zijn berg    
522 Heer, laat mij voor uw altaar komen    
523 O Goddelijk alvermogen    
524 Samen op de aarde    
525 God zij geloofd om Kanaän    
526 Al wat er nodig is    
527 Bekleedt u met de nieuwe mens    
528 Gedenken wij dankbaar    
529 Gij, dienaars aan de Heer gewijd    
530 Zo vriendelijk en veilig    
531 God die ons heeft voorzien    
532 O Heer die overwint    
533 Iedere tijd opnieuw    
534 Wie naar het altaar gaat    
535 Het brood, het goede brood    
537 God heeft gesproken in de tijd    
539 Dit lied gaat over Jezus    
540 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig    
541 God heeft het eerste woord    
543 Zeven was voldoende    
544 Ik zal zolang ik leef    
545 Wij willen samen vieren    
546 Hij nam de Schrift    
547 Het brood in de aarde    
548 Zo lief heeft God de wereld    
549 Dit huis gereinigd en versierd    
550 Welzalig wie de rechte wegen gaan    
551 De heiligen, ons voorgegaan    
552 Voor de toegewijden    
553 Waarlijk, dit is rechtvaardig    
554 God groet u, zuiver bloeme    
556 Wachters van de tijd    
557 Maria, schone Vrouwe    
558 Maria, poort van Gods genade    
559 De Heer heeft mij gezien    
560 Zalig zij die Jezus’ naam belijden    
561 Wij zijn uw volk    
562 Jezus die langs het water liep    
563 Heer, Gij zijt burcht en toren    
564 Weest niet bezorgd    
565 Ik verheerlijk de Heer    
566 Hoe is uw naam    
567 Een smekeling, zo kom ik tot uw troon    
569 God die leven hebt gegeven    
570 Gij zijt mijn goed, mijn overvloed    
571 Niet als een storm    
572 De aarde is vervuld    
575 Zolang er mensen zijn op aarde    
576 Bouwen aan een wereld    
578 Volk van God    
579 Uw koninkrijk komt    
580 Zoals een hert reikhalst    
581 Mijn God zijt Gij    
583 Alles wat adem heeft    
585 Dankt, dankt nu allen God    
588 God in den hoog’ alleen    
589 De laatsten worden de eersten    
590 De eersten zijn de laatsen    
591 Mensen, wij zijn geroepen om te leven    
593 Ga in het schip    
594 Wie oren om te horen heeft    
595 Mijn ziel maakt groot de Heer    
596 Een zaaier ging uit    
597 Gij hebt met uw brede gebaren    
598 De schapen alle honderd    
599 Looft uwe God, alle tongen en talen    
603 Jouw leven staat aan het begin    
604 In de schoot van mijn moeder geweven    
606 Wie ingaat tot dit water    
607 Doop ons, Heer    
608 Nog maar nauw’lijks uitgeslapen    
609 Water, water van de doop    
610 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht    
660 Maak ons Uw liefde, God    
662 God die ons aan elkaar    
664 Om niet alleen en onvoldaan Beluister    
665 Wij danken U, o God Beluister    
666 God die in het begin    
667 Zoals een man zich verheugt    
669 Kom, God, en schrijf uw eigen Naam    
670 Liefde, eenmaal uitgesproken Beluister    
671 Wij zijn geroepen tot het feest    
672 De Heer komt met het woord van zijn verbond    
673 De hemel reikt ons leeftocht aan Beluister    
701 Hoe lief’lijk, hoe goed    
702 De Heer die leeft    
703 Wij die met eigen ogen    
704 Vrede voor alle mensen Beluister    
705 Het eerste woord zal vrede zijn    
707 Indien de Heer het huis niet bouwt    
709 Wij hebben een sterke stad    
710 Vergeef, o Heer, dat duizendvoud    
712 Jezus wand’lend langs de wegen    
713 God is de Herder    
714 Weet gij waarmee het koninkrijk    
715 Gij komt tot ons, gans onverwacht    
716 Zwoegend volk van zwervelingen Beluister    
717 Wie ons zijn voorgegaan    
718 Een schare die niemand kan tellen    
719 Zij zullen de wereld bewonen    
720 Door de wereld gaat een woord Beluister    
721 Wees niet verbaasd Beluister    
722 Wees niet bezorgd, heeft Hij gezegd    
723 Zalig zij die zich op de Heer verlaten    
724 Om eenvoudigen van geest    
725 Laat de kind’ren tot mij komen Beluister    
726 De Geest des Heren is op Hem Beluister    
727 Alleen wie het gegeven is Beluister    
728 U kennen, uit en tot U leven    
729 De mensen spreken woorden    
730 Wij gaven and’re namen    
731 De avond voor zijn dood    
733 Wij zijn de druppels van één stroom Beluister    
734 Wij bidden U om vrede    
735 Zomaar een dak boven wat hoofden Beluister    
736 Wie is die God die eeuwig leeft Beluister    
737 Uw woord omvat mijn leven    
738 Wat vrolijk over U geschreven staat    
739 Als gij naar de woorden luistert    
740 Wees gegroet Maria    
741 O koningin vol heerlijkheid Beluister    
742 Maria, boven allen uitverkoren    
743 Ik groet u, vol genade    
744 Dat u alle zegen zij Beluister    
745 Daar bloeid’ ene lelie    
746 Lieve Vrouwe van ons land    
747 Wie luistert naar de Moeder    
748 Mijn hart zingt voor de Heer    
749 Maria, wij komen u zingende begroeten    
750 Wees gegroet Maria    
751 Ik zie de hemel opengaan    
752 Verborgene naar wie ik tast    
753 Zolang wij ademhalen Beluister    
754 De vreugde voert ons naar dit huis    
755 Sta gelovig in het leven    
756 Wij komen als geroepen    
757 Het woord, het goede woord van God    
758 Jij die bent    
759 Heeft niemand U gezien?    
760 Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer    
761 Een lamp voor mijn voet is uw woord    
762 Heerlijk is het te loven de Heer    
763 Als jij wil, zal ik jou dienen    
764 Dank U, Vader    
765 Laten wij met vreugde    
766 Brood zal ik u geven    
767 Alle eer en alle glorie    
768 Wij reizen rusteloos    
769 Dat wij als wachters op de muren zijn    
770 God wil een tempel bouwen    
771 Nu mag uw land onder uw glimlach liggen    
772 Wie als een god wil leven hier op aarde    
773 Uw woord, Heer, heeft een wond’re kracht    
774 Voor mensen die naamloos    
775 Die licht is, bron van leven is    
776 Stem die ons roept    
777 Die chaos schiep tot mensenland    
778 Wij zoeken hier uw aangezicht (tijd door het jaar)    
779 Ik ben de wijnstok    
780 U, Heer, zij lof gebracht    
781 Wat de Heer genadig verleende    
782 Uw wet, hoezeer heb ik haar lief    
801 Vriendelijk licht van de heilige glorie Beluister    
802 Looft de Heer, al wat gemaakt is    
803 Vriendelijk licht dat heel de dag    
808 Heer Jezus, o Gij dageraad    
809 Here Jezus, om uw woord    
811 Blijf mij nabij    
813 Wat God doet, dat is welgedaan    
814 Almachtige, verheven Heer    
816 Hoor, God, ons roepen    
817 De dag gaat open Beluister    
818 Dat het licht Beluister    
819 Prijs God die in den hoge troont    
821 Leer ons het wonder van de schepping zien    
822 Alles begon met God Beluister    
823 In het begin Beluister    
825 Licht dat ons aanstoot in de morgen    
826 Gij die mijn wezen    
827 Wanneer Gij niet gesproken had    
828 In de veelheid van geluiden    
829 Nu ons het morgenlicht verschijnt Beluister    
830 Het donker is ons licht genoeg    
831 Gij die met maan en sterren    
832 O licht, vrolijk licht van de hemel    
833 De dag, door uwe gunst ontvangen    
834 O Heer, verberg U niet voor mij    
835 De dag, geboren uit het duister Beluister    
836 Wees bij ons, wees ons een geleide    
837 Blijf bij ons, want het is avond    
838 Wanneer de avond komt    
839 De avond en de morgen    
840 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven Beluister    
841 Hoe zouden wij geloven, Heer Beluister    
906 Midden in de dood    
907 Eens als de bazuinen klinken    
908 Heer, herinner u de namen    
909 O Christus, Heer der heerlijkheid    
911 Breng ons weer thuis uit de ballingschap    
912 Nu is het woord gezegd    
913 Er is een land van louter licht    
914 Roept God een mens tot leven    
916 Heer, herinner U de namen    
918 Eens komt de grote zomer    
919 Het mensenvolk dat in het duister leeft    
920 Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven    
921 Gestorven graan    
922 Als God ons thuisbrengt    
923 Niemand leeft voor zichzelf    
924 Ik sta voor u in leegte en gemis    
925 Nu geef ik U mijn ziel    
926 Ten paradijze    
927 De Heer verschijnt te middernacht    
928 Niemand van ons leeft voor zichzelf    
929 Het einde aller dingen is nabij    
930 Een mens te zijn op aarde    
931 Hoe sprong mijn hart    
932 In uw diepe droefenis    
933 De dood is ons te machtig    
934 Die ons in’t hart geschreven staan    
935 Wie in de schaduw Gods mag wonen    
936 Wie Gods rechte wegen gaat    
937 Het graan slaapt in de aarde    
938 Uit de graven en spelonken    
939 Hij die gesproken heeft    
940 Mogen de engelen    
941 Niets gaat verloren Beluister    
999 Litanie van alle heiligen    
P104 1e zondag Advent - B Beluister   download  
P61 2e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P39 3e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P123 4e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P203 5e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P51 6e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P67 7e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P180 8e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P106 9e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P180 10e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P118 11e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P156 12e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P46 13e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P171 14e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P110 15e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P28 16e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P196 17e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P102 18e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P58 19e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P58 20e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P58 21e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P6 22e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P201 23e zondag door het jaar Beluister   download  
P153 24e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P80 25e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P22 26e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P178 27e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P117 28e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P86 29e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P173 30e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P16 31e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P201 32e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P8 33e zondag door het jaar - B Beluister   download  
P121 34e zondag door het jaar - B Beluister   download  
Greg Graduale Romanum    
P34 Opdracht van de Heer - ABC Beluister   download  
P54 Drie-eenheid - B Beluister   download  
P155 Sacramentsdag - B Beluister   download  
P209 H. Hart van Jezus - B   download  
P94 Johannes de Doper - vooravond - ABC Beluister   download  
P189 Johannes de Doper - in de dag - ABC Beluister   download  
P21 Petrus en Paulus - vooravond - ABC Beluister   download  
P57 Petrus en Paulus - in de dag - ABC   download  
P131 Gedaanteverandering van de Heer - ABC Beluister   download  
P181 Tenhemelopneming van Maria - vooravond - ABC Beluister   download  
P70 Tenhemelopneming van Maria - in de dag - ABC Beluister   download  
P101 Kruisverheffing - ABC Beluister   download  
P31 Allerheiligen - ABC Beluister   download  
P71 Kerkwijding Lateraanse Basiliek - ABC Beluister   download  
P107 Kerkwijding van de eigen kerk Beluister   download  
71 Lumen ad revelationem gentium    
50 Asperges me    
51 Vidi aquam    
52 Kyriale XVII    
53 Kyriale I    
54 Kyriale VIII    
55 Kyriale IX    
56 Kyriale XI    
57 Kyriale XVIII    
58 Credo I    
59 Credo III    
60 Uitvaartliturgie - Requiem    
61 Ave maris stella    
62 Ave Maria    
63 Alma redemptoris mater    
64 Ave Regina caelorum    
65 Regina caeli    
66 Salve Regina    
67 Sub tuum praesisium    
68 Rorate caeli    
72 Attende Domine    
73 Hosanna    
74 Pueri Hebraeorum portantes    
75 Pueri Hebraeorum vestimenta    
80 Ecce lignum    
83 Victimae pascali laudes    
84 Veni Sancte Spiritus    
85 Veni, creator Spiritus    
86 Tantum ergo    
87 Te Deum    
88 Pater Noster    
16b Onze Vader   download  
P110 2e zondag van de advent - B Beluister   download  
P227 3e zondag van de advent - B Beluister   download  
P113 4e zondag van de advent - B Beluister   download  
P223 Kerstmis in de nacht - ABC Beluister   download  
P134 Kerstmis in de dag - ABC Beluister   download  
P135 Kerstmis in de dag (meerstemmig) - ABC   download  
P113 Kerstmis aan de vooravond - ABC Beluister   download  
P221 Kerstmis bij dageraad - ABC Beluister   download  
P145 H. Familie - B Beluister   download  
P86 Moeder Gods - ABC Beluister   download  
P99 Openbaring van de Heer - ABC Beluister   download  
P209 Doop van de Heer - B Beluister   download  
P76 Aswoensdag - ABC Beluister   download  
P40 1e zondag van de veertigdagentijd - B Beluister   download  
P152 2e zondag van de veertigdagentijd - B Beluister   download  
P232 3e zondag van de veertigdagentijd - B Beluister   download  
P183 4e zondag van de veertigdagentijd - B Beluister   download  
P77 5e zondag van de veertigdagentijd - B Beluister   download  
P23 Palmzondag - ABC Beluister   download  
P113 Chrismawijding - ABC Beluister   download  
P238 Witte Donderdag - ABC Beluister   download  
P229 Goede Vrijdag - ABC Beluister   download  
Ssst Stilte...    
P143 Paaswake na lezing 1 - ABC Beluister   download  
P8 Paaswake na lezing 2 - ABC Beluister   download  
P206 Paaswake na lezing 3 - ABC Beluister   download  
P46 Paaswake na lezing 4 - ABC Beluister   download  
P209 Paaswake na lezing 5 - ABC Beluister   download  
P232 Paaswake na lezing 6 - ABC Beluister   download  
P69 Paaswake na lezing 7 - ABC Beluister   download  
P77 Paaswake na lezing 7 bij doopsel - ABC Beluister   download  
5h Paaswake na lezing 8 - ABC Beluister   download  
P161 Pasen - ABC Beluister   download  
P156 2e zondag van de paastijd - B Beluister   download  
P86 3e zondag van de paastijd - B Beluister   download  
P158 4e zondag van de paastijd - B Beluister   download  
P25 5e zondag van de paastijd - B Beluister   download  
P133 6e zondag van de paastijd - B Beluister   download  
P72 Hemelvaart van de Heer - ABC Beluister   download  
P140 7e zondag van de paastijd - B Beluister   download  
P140 7e zondag van de paastijd - B (meerstemmig)   download  
P144 Pinksteren op de vooravond - ABC Beluister   download  
P144 Pinksteren op de dag zelf - ABC Beluister   download  
REG Bijbelregister    
REG Thematisch register    
P35 1e zondag Advent - C Beluister   download  
P173 2e zondag van de advent - C Beluister   download  
P212 3e zondag van de advent - C Beluister   download  
P104 4e zondag van de advent - C Beluister   download  
P108 H. Familie - C Beluister   download  
P142 Doop van de Heer - C Beluister   download  
P191 1e zondag van de veertigdagentijd - C Beluister   download  
P41 2e zondag van de veertigdagentijd - C Beluister   download  
P180 3e zondag van de veertigdagentijd - C Beluister   download  
P58 4e zondag van de veertigdagentijd - C Beluister   download  
P173 5e zondag van de veertigdagentijd - C Beluister   download  
P156 2e zondag van de paastijd - C Beluister   download  
P46 3e zondag van de paastijd - C Beluister   download  
P139 4e zondag van de paastijd - C Beluister   download  
P192 5e zondag van de paastijd - C Beluister   download  
P129 7e zondag van de paastijd - C Beluister   download  
P88 6e zondag van de paastijd - C Beluister   download  
P126 2e zondag door het jaar - C Beluister   download  
P19 3e zondag door het jaar - C Beluister   download  
P96 4e zondag door het jaar - C Beluister   download  
P192 5e zondag door het jaar - C Beluister   download  
P1 6e zondag door het jaar - C Beluister   download  
P180 7e zondag door het jaar - C Beluister   download  
P118 8e zondag door het jaar - C Beluister   download  
P219 9e zondag door het jaar - C Beluister   download  
P46 10e zondag door het jaar - C Beluister   download