7e zondag van de paastijd

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
412 Al heeft Hij ons verlaten
413 Dit is de dag
441 Kom, laat ons Christus loven
Antwoordpsalm:
P129 7e zondag van de paastijd - C
Alleluia-vers:
3f Alleluia — Verheugt u allen
4b Alleluia — Ik ben de verrijzenis
405 Christus is verrezen
Bij de bereiding van de gaven:
547 Het brood in de aarde
730 Wij gaven and’re namen
Communiezang:
373 Mogen allen één zijn
733 Wij zijn de druppels van één stroom
Slotlied:
503 Zingt een nieuw lied voor de Heer
Gregoriaans:
53 Kyriale I
Deze zondag ademt nog helemaal de sfeer van het Hemelvaartfeest zodat de intredezang van de voorbije hoogdag zeer terecht hernomen kan worden: Al heeft Hij ons verlaten (412).

Voor het Alleluiavers gaan we een laatste keer te rade bij lied 405, deze keer met de laatste strofe, een bede om de Pinkstergeest: Zend ons uw gaven neder: de volheid van uw heilige Geest. Het eigen kenmerk van deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is het feit dat het evangelie altijd ontleend is aan het zgn. Hogepriesterlijke gebed van jezus zoals wij het terugvinden in joh. 17. Het is op deze zondag jezus'bede om eenheid. Wij hebben een bekend lied dat de inhoud van het evangelie helemaal zingend weergeeft: Mogen allen één zijn. Het zal onze communiezang zijn terwijl wij in de communie de eenheid met de Heer en met elkaar - waarover het evangelie sprak - realiseren (373).