3e zondag van de paastijd

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
401 Zingt Jubilate
403 Gij zijt in glans verschenen
Antwoordpsalm:
P86 3e zondag van de paastijd - B
Alleluia-vers:
4k Alleluia — Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften
Bij de bereiding van de gaven:
418 Zingt voor de Heer van liefde en trouw
535 Het brood, het goede brood
Communiezang:
446 Om Christus die verrezen is
Slotlied:
405 Christus is verrezen
Gregoriaans:
53 Kyriale I


Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing: ZJ 446 Om Christus die verrezen is

Voor de meeste paaszondagen hebben we in ons zangboek een intredezang die inhoudelijk helemaal geïnspireerd is op de overeenkomende gregoriaanse introïtus waarvan het beginwoord vaak gewoon gebruikt werd als aanduiding voor deze zondagen. Zo is de intredezang van deze Jubilate-zondag uiteraard 401: Zingt Jubilate voor de Heer.

De antwoordpsalm, met verzen uit psalm 4, drukt de hoop en het vertrouwen uit van iemand in nood. Zo beschrijft hij als het ware de overgang van Pasen. Het keervers luidt: God, wees ons barmhartig en zegen ons, toon ons het licht van uw aanschijn (P 86): het haakt goed in op de laatste zin van de eerste lezing, waarin Petrus het volk oproept: “Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist.” Als alternatief kan men lied 408 zingen, dat aansluit bij het getuigenis van Petrus over de verheerlijking van Jezus: Naam van Jezus, nu verheven boven alle namen uit.

Het alleluia-vers 4k herneemt letterlijk de tekst die in het lectionarium is voorzien. Men kan natuurlijk ook de derde strofe van lied 405 zingen als inleiding op het evangelie.

Ditzelfde lied kan ook - zoals op Pasen en Beloken Pasen - hernomen worden als communiezang maar dan in zijn geheel gezongen (405). De 3de strofe verwijst naar de leerlingen van Emmaüs, zoals de beginverzen van het evangelie van deze zondag. Ook lied 446 alludeert op de evangelielezing: Om Christus die verrezen is … die ons is voorgegaan ten dis. Het is een mooi danklied dat in afwisseling gezongen kan worden tussen koor en het volk.