20e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
549 Dit huis gereinigd en versierd
Antwoordpsalm:
P88 20e zondag door het jaar - A
Alleluia-vers:
4b Alleluia — Ik ben de verrijzenis
Bij de bereiding van de gaven:
526 Al wat er nodig is
Communiezang:
710 Vergeef, o Heer, dat duizendvoud
Slotlied:
579 Uw koninkrijk komt

Op de Dag des Heren komt het volk van God samen in het Huis des Heren om er de bruiloft van het nieuwe verbond te vieren. Een mooi intredelied is daarom bijvoorbeeld: Dit huis, gereinigd en versierd, waar Gods gemeente bruiloft viert, staat voor de eredienst gereed (549). In de tweede strofe wordt het een smeekgebed opdat Christus hier aanwezig mag komen in ons midden. Bovendien wordt met de keuze van dit intredelied al vooruitgelopen op de eerste lezing waar het zal gaan over ‘een huis van gebed voor alle volken’.

Ook in de antwoordpsalm 67 komt de grote krachtlijn van deze zondagsliturgie – Gods heil en zegen voor alle volken – duidelijk tot uiting. Het keervers vertaalt dit in een bede: Geef dat de volken U eren, o God (P 88).

De communiezang droomt van diezelfde universaliteit: Gods heil voor Israël én voor de heidenen. Vergeef, o Heer, dat duizendvoud ons stem en steen gescheiden houdt ... Vergeef het. Kome nu de tijd dat U één huis wordt toegewijd van alle mensen, wijd en zijd (710). Een andere mogelijkheid vormen liederen 526 Al wat er nodig is of 579 Uw koninkrijk komt.