12e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
519 Zingt een nieuw lied voor God de Here
722 Wees niet bezorgd, heeft Hij gezegd
Antwoordpsalm:
P156 12e zondag door het jaar - B
Alleluia-vers:
4j Alleluia — Maak ons hart ontvankelijk, Heer
Bij de bereiding van de gaven:
734 Wij bidden U om vrede
Communiezang:
593 Ga in het schip
Slotlied:
733 Wij zijn de druppels van één stroom


Inhoudelijk aansluitend bij de tweede lezing: ZJ 360 Christus heeft voor ons geleden (str. 1,5,7)

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing: ZJ 593 Ga in het schip (vooral str. 1,3,5,6)

De laatste zin van het evangelie kan eigenlijk als opschrift dienen voor deze zondagsliturgie: ‘Wie is Hij toch dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?’ De keuze van de blijde en typische intredezang 519 is hier dan ook gepast: Zingt een nieuw lied voor God, de Here, want Hij bracht wonderen tot stand. Maar het lied moet dan ook in zijn geheel worden gezongen en alleszins mag de vierde strofe niet achterwege blijven: het water waarvan in het evangelie wordt gezegd dat het ‘gehoorzaamde’ aan het woord van de Heer, wordt hier uitgenodigd om mee te doen aan de blijde begroeting van Hem die ons elke zondag weer samenroept en rond wie wij verzameld zijn: Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met en blij geluid. Rivieren klappen in de handen, ...

Het korte fragment uit het boek Job is gekozen in eenklank met het evangelie: de Heer vraagt Job waar hij was toen Hij de zee paal en perk stelde en de trotse golven brak. Als antwoordpsalm sluit psalm 93 daar prachtig bij aan. Het keervers drukt de dankbaarheid uit om de redding uit de nood: Brengt dank aan de Heer, barmhartig is Hij altijd (P 156). Deze psalm is in berijming te vinden onder nr. 511: De Heer is Koning, Hij regeert altijd, omgord met macht, omgord met majesteit. Ook hier loont het de moeite de psalm in zijn geheel te zingen. Vooral de derde strofe haakt in op de hoofdgedachte van deze woorddienst: Geweldiger dan water en dan wind is in de hoogte God die overwint. Geweldig is de Here die zijn voet plant op de nek van deze watervloed.

De communiezang - zoals vaak een echo op het evangelie - is vandaag 593: Ga in het schip. Voor onze evangelieperikoop van vandaag zijn vooral de vijfde en zesde strofen van belang: Kom met uw scheppingswoord in onze ziel! Spreek dat de wind het hoort! Kom, dat het water knielt, bij ons aan boord! Ik ben het ... Wees maar niet bang, zegt Gij, hier is mijn land! Vanuit een vrije associatie met het evangelie kan men bijvoorbeeld ook een lied zingen als 733 Wij zijn de druppels van één stroom.