3e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
809 Here Jezus, om uw woord
939 Hij die gesproken heeft
Antwoordpsalm:
P19 3e zondag door het jaar - C
Alleluia-vers:
773 Uw woord, Heer, heeft een wond’re kracht
Bij de bereiding van de gaven:
715 Gij komt tot ons, gans onverwacht
Communiezang:
546 Hij nam de Schrift
726 De Geest des Heren is op Hem
Slotlied:
420 Aan wat op aarde leeft
730 Wij gaven and’re namen

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
ZJ 546 Hij nam de Schrift

Ook al is onze zondagsviering zowel woorddienst als altaardienst, vandaag valt in de lezingen heel sterk de klemtoon op het samenkomen rond het Woord van God. Vandaar de keuze voor een intredelied als Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen (809). Misschien minder gekend, maar ook passend is lied 939 Hij die gesproken heeft. De derde strofe bidt: “Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.” Ze geeft duidelijk het “hier en nu” aan van Gods Woord.

De antwoordzang bezingt in het verlengde van de eerste lezing de heerlijkheid van Gods wet. Passend keervers hierbij is P 19: Uw woorden zijn geest en leven.

Als Alleluia past vandaag uitstekend 773, Uw Woord, Heer, heeft een wond’re kracht, waarvan de strofen de woorden uit Lc 4, 18-21 hernemen.

De communiezang is niet alleen in de eerste strofe letterlijk aan het evangelie ontleend maar slaat ook verder de brug met het eucharistische gebeuren: Hij nam de Schrift, Hij las en zei: De Geest des Heren rust op mij (546). Een andere mogelijkheid is 726, dat biddend de boodschap van het evangelie herneemt: “wij danken God voor deze stem die heeft geklonken in ons midden”.

Men kan tenslotte ook een echo kiezen bij de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen, met de liederen 710 Vergeef, o Heer, 730 Wij gaven and’re namen of 420 Aan wat op aarde leeft.