23e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
737 Uw woord omvat mijn leven
809 Here Jezus, om uw woord
Antwoordpsalm:
P115 23e zondag door het jaar - C
Alleluia-vers:
4g Alleluia — Uw woord is een lamp
Bij de bereiding van de gaven:
505 Zoals een hert verlangt
727 Alleen wie het gegeven is
Communiezang:
431 Wat zijn de goede vruchten
Slotlied:
739 Als gij naar de woorden luistert


Een van de mooiste intredeliederen is vandaag aan de orde. Het is werkelijk een openingslied: Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat … uw genade binnenstromen. Open hart en mond en oren (809). De tekst speelt mooi in op de lezing uit het boek der Wijsheid, waar we lezen dat wij Gods wil slechts kunnen kennen als Hij ons zijn heilige Geest zendt: Ons gevoel en ons verstand zijn zo zonder klaarheid als uw Geest de nacht niet bant … ’t Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

De antwoordpsalm 90(89) herneemt de idee uit het boek Wijsheid van de afstand tussen Gods verheven plan en ons klein menselijk verstand. Dit zet de psalmist ertoe aan om bij God zijn toevlucht te zoeken (P 115).

Als echo op het evangelie stellen wij de communiezang 431 over de goede vruchten van de Geest voor, vnl. de tweede en de derde strofen: En wie zijn ziel niet prijsgeeft … wie zijn bestaan niet kruisigt … is tevergeefs geboren. Men kan ook kiezen voor 739 Als gij naar de woorden luistert. Dit lied sluit aan bij de waarschuwende woorden van het evangelie, maar het drukt tegelijkertijd ook de belofte uit die gepaard gaat met de navolging van Jezus.