28e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
522 Heer, laat mij voor uw altaar komen
534 Wie naar het altaar gaat
Antwoordpsalm:
P117 28e zondag door het jaar - B
Alleluia-vers:
4g Alleluia — Uw woord is een lamp
Bij de bereiding van de gaven:
713 God is de Herder
715 Gij komt tot ons, gans onverwacht
Communiezang:
569 God die leven hebt gegeven
Slotlied:
507 Gij zijt een bron


Psalm 43 (42) is een typische intredepsalm. Tot voor de liturgische hervorming van Vaticanum II behoorde hij zelfs tot de vaste gebeden van de mis. De berijmde Nederlandse versie werd gekozen als intredezang voor deze zondag: Heer laat mij voor uw altaar komen (522).

De wijsheid is meer waard dan aardse rijkdom. In de eerste lezing lezen we het getuigenis van iemand die bidt om wijsheid en inzicht. In de antwoordpsalm, met verzen uit psalm 90, doen wij hetzelfde, en bidden: leer ons onze dagen naar waarde te schatten en zo te komen tot wijsheid van hart. Het keervers (P 117) luidt: Verleen ons uw rijkste zegen en laat ons gelukkig zijn.

Maar er is meer dan het onderhouden van de wet, zoals Jezus verduidelijkt aan de rijke jongeling. Om het eeuwig leven te verwerven moeten we ons ontdoen van alle bezit en alle rijkdom. De rijke jongeling gaat ontdaan heen want hij was rijk: Maar wij rijken, ach wij blijken hard en onverstoord … zo zingen we in de derde strofe van de communiezang 569: God die leven hebt gegeven. Men zinge alle strofen van dit mooie lied waarin onze gehechtheid aan de rijkdom wordt aangeklaagd, en waar gebeden wordt dat het werk van Gods genade niet vruchteloos blijft. Een andere mogelijkheid bij de communie vormt lied 507 Gij zijt een bron. Ook daar horen we iemand bidden die zich in vertrouwen overgeeft aan Gods liefde.