24e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
924 Ik sta voor u in leegte en gemis
928 Niemand van ons leeft voor zichzelf
Antwoordpsalm:
P153 24e zondag door het jaar - B
Alleluia-vers:
4d Alleluia — Ik ben de weg
Bij de bereiding van de gaven:
570 Gij zijt mijn goed, mijn overvloed
727 Alleen wie het gegeven is
Communiezang:
369 Hoort en ziet het levend woord
Slotlied:
728 U kennen, uit en tot U leven


Het leven verliezen om Jezus en het evangelie, dat is onze redding, dat is het echte leven. Als wij op die manier deze zondagsliturgie samenvatten, dan is het intredelied 928 een gepaste keuze: Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen ... Wanneer wij leven, leven wij voor Hem.

Bij de lijdensprofetie van Jesaja in de eerste lezing sluit het gebed aan van iemand die de dood ontkomen is en God dankt om zijn bijstand. Het keervers bij antwoordpsalm 116A luidt: Ik mag weer leven onder Gods oog in het land van de levenden (P 153). Men kan op dit moment ook lied 924 zingen: Ik sta voor U in leegte en gemis. Net als in de lezing is hier het laatste woord een belijdenis van groot vertrouwen.

Als communiezang stellen we een parafrase voor van de hymne uit de brief aan de Filippenzen over de zelfontlediging en verheffing van de Mensenzoon: Hoort en ziet het levend woord ... die in alles ons gelijk (tweede strofe), die zichzelf gegeven heeft (derde strofe) ... Naam die ons herleven doet (vierde strofe). Als zodanig sluit dit lied (369) goed aan bij de voorspelling van lijden, dood en verrijzenis uit het evangelie. Ofwel vertrekt men vanuit de vraag: “Wie zegt gij dat ik ben?”. Dan is 728 U kennen, uit en tot U leven een mooie belijdenis waarin de identiteit van Christus wordt uitgesproken.