15e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
578 Volk van God
776 Stem die ons roept
Antwoordpsalm:
P110 15e zondag door het jaar - B
Alleluia-vers:
4i Alleluia — Geprezen de Heer
Bij de bereiding van de gaven:
521 De Heer richt op zijn berg
760 Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer
Communiezang:
705 Het eerste woord zal vrede zijn
Slotlied:
579 Uw koninkrijk komt


Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing: ZJ 705 Het eerste woord zal vrede zijn

Het volk van God komt op de dag des Heren samen en zingt zijn vreugde uit: Volk van God zijn wij hier samen ... Gij roept ons bij onze namen, woord zult Gij spreken, brood zult Gij breken, 578. Zo bezingt de intredezang vandaag heel deze dienst van samenkomen (samengeroepen door de Heer), van woordverkondiging en heilige maaltijd. Ook lied 776 Stem die ons roept kan vandaag de viering openen.

De antwoordpsalm (85) beschrijft wat er gebeurt wanneer God zijn volk bezoekt. Het keervers verwoordt het gebed van het volk: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid en schenk ons uw heil (P 110). Men kan ook het accent leggen op de roeping van de profeet Amos met lied 559: De Heer heeft mij gezien ... Zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Zoals Amos in het Oude Testament worden de leerlingen door Jezus gezonden om het koninkrijk te prediken. Uw koninkrijk komt, 579 kan als communiezang bij deze evangeliepassage aansluiten. Men vergeet dan zeker niet de laatste strofe te zingen: Uw koninkrijk komt ... als mensen gaan waar Gij ze zendt. Dank zij de zending van de apostelen en hun vele opvolgers missionarissen is de vrede en de vreugde van het koninkrijk ook ons erfdeel en zijn wij het Volk van God geworden. Een andere mogelijkheid vormt lied 705 Het eerste woord zal vrede zijn (ook al sluit dat eigenlijk aan bij de versie van Lucas).