3e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
209 Gods genade is verschenen
776 Stem die ons roept
Antwoordpsalm:
313 Uit de diepten roep ik U, Heer
P39 3e zondag door het jaar - B
Alleluia-vers:
4f Alleluia — Het woord is nabij
Bij de bereiding van de gaven:
766 Brood zal ik u geven
Communiezang:
562 Jezus die langs het water liep
Slotlied:
756 Wij komen als geroepen


Opnieuw een ‘roepingenzondag’: deze zondag begint de doorlopende lezing van het Marcusevangelie. Maar - en dit is wel een typisch accent voor deze zondag - wie geroepen wordt, moet zich letterlijk omkeren. De bekering is de keerzijde van de roeping. Opnieuw kunnen we bij de intrede onze vreugde uitzingen omdat Gods genade is verschenen, alle mensen tot behoud (209). Maar let wel op: dit lied van Gods openbaring is ook een werkelijk bekeringslied. Verzaakt de goddeloosheid ... weest rechtschapen voor Gods ogen. Een alternief biedt lied 776 Stem die ons roept.

De antwoordpsalm vertolkt als het ware het gebed van de inwoners van Nineve, die tot bekering komen: “Wijs mij uw wegen, Heer” (P 39). Nog sterker klinkt de roep om verlossing door in de liederen 303 en 314: Uit diepten van ellende roep ik ...

Het communielied is bij het nieuwe roepingsverhaal van Simon Petrus en Andreas hetzelfde van vorige zondag: 562: Jezus die langs het water liep en ... riep om zo maar zonder praten hun netten te verlaten. Ofwel kan men lied 756 programmeren, waarbij de ‘roeping’ onmiddellijk op de vierende gemeenschap wordt toegepast.