H. Familie

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
212 Uit uw hemel zonder grenzen
220 Daar komt een schip geladen
Antwoordpsalm:
P108 H. Familie - C
Alleluia-vers:
3b Alleluia — Ik verkondig u een blijde boodschap
Bij de bereiding van de gaven:
215 Verschenen is de mildheid
235 Heeft Hij ons bidden opgevangen
Communiezang:
208 Er is een roos ontsprongen
214 Vanwaar zijt Gij gekomen
Slotlied:
221 Eer zij God in onze dagen
De liturgie van vandaag ademt de algemene sfeer van de kerstliturgie, met een speciaal accent op de heilige Familie van Nazareth. De liedkeuze kan dus zowel terecht bij het kerstrepertorium als bij enkele meer specifieke liederen voor deze feestdag. Voor de intredezang is er bijvoorbeeld Daar komt een schip geladen (220). Het is een echt kerstlied dat echter in de vijfde strofe reeds vooruitwijst naar lijden en kruis, net zoals het evangelie van deze dag over Jezus’ eerste paasfeest in de tempel van Jeruzalem.

Lied 234 Toon ons uw Zoon (met dezelfde melodie als 134 voor de advent) biedt opnieuw een gezongen Kyrie.

De antwoordpsalm is genomen uit ps. 84. Het keervers Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer kan door de gemeenschap gezongen worden met P 108. Als alternatief is er ook lied 701 Hoe lieflijk, hoe goed, een berijmde versie van psalm 84.

Voor het communielied grijpen wij terug naar het kerstrepertorium: 214 Vanwaar zijt Gij gekomen? In onze stoutste dromen was God nooit hier en nu ofwel 210 Heer, hoe zijt Gij gekomen? ofwel nog 232 Van ver, van oudsher aangereikt (“Het vindt gehoor bij mensen, onderdak”).